Marketplace de închirieri auto gândit și realizat cu mândrie în România pentru Români și lumea întreagă

Limbă

Prezentul document Termeni și Condiții de Utilizare („Condiții generale de utilizare”, Condițiile Generale” sau „Condițiile”) reglementează accesarea sau utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor puse la dispoziție de PERPETOO DRIVE SRL („PERPETOO”), societate cu datele de identificare de mai jos.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ÎNȚELEGEȚI FIECARE CLAUZĂ.

LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ PERPETOO NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE ÎNCHIRIERE SAU UTILIZARE AUTOVEHICULE, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA TRANSPORTATOR SAU ASIGURATOR ȘI CĂ TOATE ACESTE SERVICII DE ÎNCHIRIERE/UTILIZARE SAU LOGISTICĂ SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANȚI TERȚI INDEPENDENȚI.

PERPETOO NU DEȚINE NICIUN CONTROL ASUPRA COMPORTAMENTULUI LOCATORILOR, CLIENȚILOR ȘI ALTOR UTILIZATORI AI SERVICIILOR CARE PUN LA DISPOZIȚIE AUTOVEHICULE SPRE UTILIZARE ȘI ÎȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE ÎN ACEASTĂ PRIVINȚĂ.

Condițiile Generale conțin informații importante cu privire la drepturile și obligațiile civile și fiscale ale Utilizatorilor precum și la relația dintre aceștia și Perpetoo. Acestea includ, de asemenea, și obligațiile referitoare la respectarea legilor și reglementărilor aplicabile, în vigoare. Vă informăm că Perpetoo poate modifica sau completa prezentele Condiții, astfel încât vă recomandăm să reveniți periodic la prezenta pagină. Când prezentele Condiții vor fi modificate, vom actualiza data ultimei modificări de mai jos.

În situația în care există modificări semnificative ale prezentelor Condiții, vă vom notifica prin e-mail la adresa cu care sunteți înregistrat și publicare vizibilă a unei astfel de modificări înainte de a implementa modificarea. Utilizarea în continuare a Serviciului după o astfel de modificare reprezintă acceptarea de către dumneavoastră a noilor Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni sau cu orice Condiții viitoare, nu utilizați și nu accesați (sau continuați să accesați) Serviciul.

Prezentele Condiții Generale se completează cu prevederile Contractului de închiriere și Anexa 1 a acestuia. În cazul unei discrepanțe între prevederile Contractului de închiriere și ale Condițiilor Generale, prevederile Contractului de închiriere vor prevala.

Versiunea curentă a fost publicată în data 31.12.2020.

 

ARTICOLUL 1 – DEFINIȚII

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel sau în cazul în care reglementările legale obligatorii prevăd altfel, următorii termeni, dacă sunt redactați cu majuscule, au următoarele semnificații:

 

ARTICOLUL 2 – SERVICIUL PERPETOO ȘI UTILIZAREA LUI

 

ARTICOLUL 3 – CONTRACTUL CU PERPETOO

 

ARTICOLUL 4 – APLICAȚIA

 

ARTICOLUL 5 – ÎNCHIRIEREA AUTOVEHICULULUI

 • prin anularea unei rezervări din Aplicație în conformitate cu art. 5.8, 5.9, 5.10 și 5.12 din prezentele Condiții Generale;
 • prin restituirea Autovehiculului la sfârșitul perioadei de închiriere;
 • rezilierea Contractului în conformitate cu art. 5.23 de mai jos;
 • prin acordul Locatorului și a Conducătorului auto;
 • atât Conducătorul auto cât și Locatorul sunt îndreptățiți să se retragă din înțelegere, dacă cealaltă parte nu se prezintă la locul de întâlnire, la data și ora stabilite pentru efectuarea predării-primii și dacă au trecut 30 de minute față de ora stabilită, fără să se fi făcut vreo înștiințare.
 • în orice alt mod stabilit în Contractul de închiriere între Locator și Conducătorul auto.
  • 5.22 În conformitate cu art. 1553 din Codul civil, neexecutarea următoarelor obligații de către Conducătorul auto atrag rezilierea de drept a Contractului de închiriere, Conducătorul auto fiind considerat de drept în întârziere la data prevăzută pentru îndeplinirea obligației, în sensul art. 1523 Cod Civil:
 • Conducătorul auto nu folosește Autovehiculul ca un bun Locator sau potrivit destinației stabilite prin Contractul de închiriere sau în conformitate cu specificațiile producătorului său încalcă prezentele Condiții Generale;
 • Conducătorul auto cesionează drepturile sale izvorând din prezentul Contract către un terț sau subînchiriază Autovehiculul, sau îl grevează de sarcini;
 • Conducătorul auto aduce modificări Autovehiculului, care îi afectează acestuia integritatea fizică sau funcțională, sau îl utilizează pentru activități interzise de către prezentele Condiții Generale (taximetrie, car-sharing, rent-a-car, activități sportive și raliuri, transport de persoane și/sau de bunuri peste sarcina maximă admisă conform specificațiilor tehnice ale producătorului, transport de mărfuri care necesită condiții speciale de transport sau autorizare);
 • Conducătorul auto nu respectă una sau mai multe obligații dintre cele prevăzute la Anexa 1 a acestor Condiții Generale - Politica de asigurare în cazul unui accident, furt sau a altor daune aduse Autovehiculului;
 • Conducătorul auto nu își execută sau își execută în mod defectuos alte obligații în conformitate cu Contractul de închiriere.
  • 5.23 În situațiile menționate la art. 5.22 de mai sus, Locatorul este îndreptățit să considere Contractul de închiriere reziliat de plin drept, fără intervenția instanței de judecată (în sensul art. 1553 Cod Civil), pe bază de notificare transmisă Conducătorului auto, prin orice mijloc de comunicare.
  • 5.24 Contractul de închiriere încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care Conducătorul auto nu își execută sau își execută necorespunzător orice alte obligații prevăzute în sarcina sa (cu excepția celor menționate la art. 5.22) după ce acesta a fost avertizat printr-o notificare transmisă prin orice mijloc de comunicare (fax, e-mail, sms, telefon, etc) că o nouă nerespectare a acestor obligații va duce la rezilierea de drept a contractului sau în alte moduri prevăzute în Contractul de închiriere.
  • 5.25 Încetarea Contractului de închiriere nu va avea nici un efect aupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
  • 5.26 Prevederile articolelor de mai sus nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea Contractului de închiriere, aceasta fiind obligată la plata de daune-interese conform dispozițiilor din Codul Civil.
  • 5.27 Returnarea Autovehiculului către Locator. La expirarea termenului convenit în Contractul de închiriere, Conducătorul auto va fi obligat să returneze Autovehiculul Locatorului sau reprezentantului acestuia în momentul și în locul convenit cu Locatorul și în aceeași stare în care l-a preluat. Conducătorul auto este răspunzător pentru orice daune cauzate Autovehiculului pe durata închirierii, adică din momentul în care se află în posesia acestuia până în momentul în care îl returnează. ATENȚIE! Conducătorul auto este singurul răspunzător pentru orice infracțiuni sau încălcări ale legislației, pe durata închirierii, săvârșite ca urmare a utilizării Autovehiculului. Conducătorul auto este singurul răspunzător pentru orice infracțiuni sau încălcări ale legislației rutiere, pe durata închirierii, săvârșite ca urmare a utilizării Autovehiculului
  • 5.28 Conducătorul auto nu are obligația de a curăța Autovehiculul la sfârșitul perioadei de închiriere, cu excepția cazului în care urmele de murdărie sunt pronunțate (la interior - noroi sau nisip, iar la exterior - urme pronunțate de noroi pe caroserie, din cauza circulației pe drumuri murdare).
  • 5.29 La revenirea Autovehiculului, Conducătorul auto și Locatorul sau reprezentantul acestuia verifică starea Autovehiculului și apoi completează Anexa 1 (a Contractului de închiriere pus la dispoziția părților în Aplicație). Atât Locatorul, cât și Conducătorul auto trebuie să păstreze o copie a Anexei 1 timp de cel puțin un an. În caz de daune, Locatorul Autovehiculului trebuie să le consemneze în Anexa 1 și să încarce în Aplicație fotografii care capturează exteriorul Autovehiculului și fotografii care capturează interiorul Autovehiculului, în cazul avariilor apărute pe perioada de închiriere. Locatorul are la dispoziție 48 de ore de la producerea evenimentului sau de la momentul returnării autovehiculului (oricare se produce mai devreme) pentru a raporta dauna către Asigurător. După această perioadă de timp, aceasta nu va mai putea procesa solicitarea, iar asigurarea nu va mai putea acoperii respectivele daune. ATENȚIE! Părțile acceptă faptul că Autovehiculul va fi afectat de uzură normală care nu este acoperită de asigurarea de risc şi este asumarea totală a Locatorului.
  • 5.30 Modificarea/Prelungirea perioadei de închiriere
   • 5.30.1 Conducătorul auto care dorește să prelungească o rezervare care nu a început deja trebuie să facă acest lucru doar prin Aplicație. Înainte de a solicita extinderea perioadei de închiriere, Conducătorul auto se obligă să verifice calendarul de disponibilitate a Autovehiculului din Aplicație. Extinderea duratei de închiriere trebuie să fie solicitată folosind Aplicația și trebuie să fie acceptată de către Locatorul Autovehiculului. Plata adițională trebuie făcută prin intermediul Aplicației, în conformitate cu prețurile menționate în Aplicație.
   • 5.30.2 Conducătorul auto care dorește să prelungească o rezervare care a început deja trebuie să facă acest lucru doar prin Aplicație. Înainte de a solicita extinderea perioadei de închiriere, Conducătorul auto se obligă să verifice calendarul de disponibilitate a Autovehiculului din Aplicație. Extinderea duratei de închiriere trebuie să fie solicitată folosind Aplicația și trebuie să fie aprobată de către Locatorul Autovehiculului. Plata trebuie făcută prin intermediul Aplicației. Menținerea unui Autovehicul peste perioada inițială de închiriere fără validarea extensiei rezervării prin intermediul Aplicației este o încălcare atât a condițiilor de asigurare cât și a prezentelor Condițiilor Generale și poate duce la eliminarea din Aplicație atât a Conducătorului auto cât și a Locatorului. Prelungirea perioadei de închiriere va fi confirmată odată ce Locatorul și-a dat acordul, plata a fost efectuată prin intermediul Aplicației și un alt Certificat de asigurare este emis pentru extensia de timp solicitată.
  • 5.31 Modificarea/Diminuarea perioadei de închiriere
   • 5.31.1Conducătorul auto care dorește să reducă perioada de închiriere pentru o rezervare care nu a început deja trebuie să facă acest lucru doar prin intermediul Aplicației. Reducerea duratei de închiriere trebuie să fie solicitată folosind Aplicația și trebuie să fie acceptată de către Locatorul Autovehiculului. Restituirea plății pentru perioada de închiriere ce a fost anulată se va face conform condițiilor de anulare a unei rezervări de către Conducătorul auto (art. 5.8-5.9).
   • 5.31.2 Conducătorul auto care dorește să reducă perioada de închiriere pentru o rezervare care a început deja trebuie să facă acest lucru doar prin intermediul Aplicației. Reducerea duratei de utilizare trebuie să fie solicitată folosind Aplicația și trebuie să fie acceptată de către Locatorul Autovehiculului. Restituirea plății pentru perioada de închiriere ce a fost anulată se va face conform condițiilor de anulare a unei rezervări de către Conducătorul auto (art. 5.8-5.9).
  • 5.32 Întârzierea returnării Autovehiculului. În cazul în care Conducătorul auto nu returnează Autovehiculul la data și ora convenite și consemnate în rezervarea din Aplicație, Contractul de închiriere și Anexa 1, acesta va fi răspunzător după cum urmează:
   • 5.32.1Pentru Autovehicule rezervate prin plata cu ora:
    • 5.32.1.1 În stituația în care Conducătorul auto comunică întârzierea și aceasta nu va depăși 1 oră, Perpetoo sfătuiește utilizatorii să dea dovadă de înțelegere.
    • 5.32.1.2 În situația în care Conducătorul auto comunică întârzierea și Autovehiculul este returnat la mai mult de 1 oră după ora de întoarcere convenită între Locator și Conducătorul auto, Conducătorul auto va plăti o penalitate de întârziere echivalentă cu dublul sumei plătite pe 1 oră de închiriere, pentru fiecare oră de întârziere. Penalitatea va fi plătită prin intermediul Aplicației sau în alt mod stabilit în Contractul de închiriere. ATENȚIE! În această situație, călătoria nu se mai află sub incidența asigurării și este responsabilitatea totală a Conducătorului auto în caz de daune.
    • 5.32.1.3 În situația în care Conducătorul auto nu comunică Locatorului întârzierea, în cazul unei întârzieri mai mari de 2 ore, Locatorul Autovehiculului are obligația de a anunța nerestituirea acestuia către Asigurator și Perpetoo.
   • 5.32.2Pentru Autovehicule rezervate prin plata cu ziua:
    • 5.32.2.1 În situația în care Conducătorul auto comunică Locatorului întârzierea și Autovehiculul este returnat în cel mult 1 oră după ora de întoarcere convenită între Locator și Conducătorul Auto, Perpetoo recomandă utilizatorilor să dea dovadă de înțelegere.
    • 5.32.2.2 În sitiația în care Conducătorul auto comunică Locatorului întârzierea și Autovehiculul este returnat la mai mult de 1 oră și în maxim 24 de ore după ora de întoarcere convenită între Locator și Conducătorul auto, acesta din urmă va plăti o penalitate de întârziere echivalentă cu dublul sumei plătite pentru 1 zi de închiriere. Penalitatea va fi plătită prin intermediul Aplicației sau în alt mod stabilit în Contractul de închiriere.
 • ATENȚIE! În acest caz, perioada de timp adițională nu este acoperită de asigurare și orice pagubă rezultată va fi în responsbilitatea Conducătorului auto.

   

  ARTICOLUL 6 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LOCATORULUI ȘI ALE CONDUCĂTORULUI AUTO

   • 6.1 Drepturi și obligații generale ale Conducătorului auto și ale Locatorului
    • 6.1.1 Efectul obligatoriu al instructiunilor din Aplicatie. Conducătorul auto și Locatorul trebuie să respecte întotdeauna instrucțiunile și să acționeze în modul specificat în Aplicație.
    • 6.1.2 Furnizarea de date reale. Conducătorul auto/Locatorul confirmă faptul că toate datele și declarațiile furnizate sunt adevărate, în special în ceea ce privește specificarea datelor personale și de contact și a condițiilor în care aceștia pot deține calitatea de Conducător auto/Locator. Dacă există o schimbare a acestor date personale sau acestea sunt inexacte, atunci Conducătorul auto/Locatorul va actualiza imediat aceste date în Aplicație sau va informa imediat Perpetoo despre acest fapt prin e-mail sau telefon.
    • 6.1.3 Oferte exclusive și recomandări. Utilizatorii eligibili pot beneficia de oferte exclusive negociate de Perpetoo cu partenerii săi. Programul de recomandări permite Utilizatorilor să obțină avantaje suplimentare prin recomandarea serviciilor Perpetoo către prieteni, în momentul în care prietenii respectivi se înscriu în Aplicație și îl utilizează pentru prima dată.
   • 6.2 Drepturile și obligațiile Conducătorului auto
    • 6.2.1 Accesul interzis al unor terțe persoane. Conducătorului auto i se interzice să furnizeze Serviciul sau să îl pună la dispoziția oricărei terțe părți. Conducătorul auto nu trebuie să furnizeze datele de acces sau orice alt acces la contul de utilizator unor terțe părți și este obligat să ia toate măsurile rezonabile pentru a ascunde astfel de date. Conducătorul auto va fi pe deplin răspunzător pentru orice utilizare neautorizată a acestor date de acces sau a contului de utilizator și pentru orice daune cauzate astfel către Perpetoo, Locatorului sau oricarei terțe persoane. Dacă astfel de parole sunt pierdute sau furate sau dacă dreptul de utilizare a acestor parole ar fi încălcat în alt mod, Utilizatorul va fi obligat să informeze imediat Perpetoo despre acest fapt, iar Perpetoo va modifica datele de acces.
    • 6.2.2 Respectarea legislației în vigoare. Conducătorul auto este obligat să respecte reglementările legale în vigoare din Romania și cele ale Uniunii Europene. Conducătorul auto este pe deplin răspunzător pentru orice eventuale daune care ar rezulta din difuziunea datelor și a informațiilor prin intermediul Aplicației (ex: cele pentru evaluarea Locatorilor efectuate în Aplicație). Toate eventualele daune provocate astfel Locatorului, Perpetoo sau oricărui tert, vor fi acoperite integral de către Conducătorul auto.
    • 6.2.3 Sancțiuni contractuale. Toate penalitățile sau sanctiunile contractuale ce sunt în sarcina Conducătorului auto conform prezentelor Condiții Generale sau Contractului de închiriere vor fi plătite de acesta către Locator prin intermediul Aplicației și a serviciului partener de plăți online al Netopia SRL (mobilpay.ro). Nici o penalitate contractuală nu va fi plătită direct Locatorului. Conducătorul auto a luat la cunoștință și este de acord că penalitățile sau sancțiunile contractuale vor fi plătite în mod automat (prin debitare directă). Dacă acest lucru nu este posibil, Perpetoo va informa Conducătorul auto cu privire la modul în care acesta trebuie să plătească penalitatea contractuală. Plata penalităților contractuale nu aduce atingere dreptului persoanei vătămate la despăgubiri pentru acoperirea în intregime a prejudiciului.
    • 6.2.4 Răspunderea pentru infracțiuni de orice fel (inclusiv cele de trafic). Conducătorul auto a luat la cunoștință și este de acord că este singurul răspunzător pentru orice greșeli și fapte ilegale pe care le comite atunci când utilizează Autovehiculul. Conducătorul auto se obligă să răspundă pentru actele și/sau omisiunile proprii efectuate când utilizează Autovehiculul, precum și să suporte plata tuturor amenzilor sau oricăror alte sume datorate pentru utilizarea necorespunzatoare a Autovehiculului sau nerespectarea în orice alt fel a legislației specifice și a obligațiilor rezultate din prezentul Contract. În cazul unei fapte ilegale pentru care Conducătorul auto este răspunzător, Conducătorul auto a luat la cunoștință și este de acord că Locatorul are dreptul de a furniza autorităților care investighează fapta savârșită, date despre Conducătorul auto. În cazul unei sancțiuni contravenționale pentru o faptă săvârșită de Conducătorul auto, Locatorul are dreptul să solicite (chiar prin Perpetoo) ca, Conducătorul auto să achite sau să ramburseze Locatorului amenda plătită și toate costurile suportate în legătură cu aceasta.
    • 6.2.5 Accident sau deteriorarea Autovehiculului. Conducătorul auto are obligația să-l informeze pe Locator, în termen de 1 oră de la ivire, precum și pe organele competente imediat după ivire, despre orice eveniment care a cauzat distrugerea sau dispariția parțială sau totală a Autovehiculului și să răspundă afirmativ la orice solicitări din partea Locatorului și oricăror instituții publice sau private (Asigurator, etc) în vederea reparării prejudiciului suferit de Locator, să asigure dreptul de regres al Locatorului împotriva persoanei vinovate, depunând toate diligențele în acest sens și sî își cesioneze drepturile cuvenite din incident către Locator. Aceste obligații se coroborează cu cele detaliate în Anexa 1 - Politica de asigurare în cazul unui accident, furt sau a altor daune aduse Autovehiculului. ATENȚIE! Avariile aduse Autovehiculului de către un Conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise nu sunt acoperite de către Asigurator și sunt astfel responsabilitatea directă a Conducătorului auto. Conducătorul auto se obligă să suporte plata tuturor daunelor Autovehiculului datorate Locatorului și acceptă ca Perpetoo să realizeze debitare directă de pe cardul bancar al acestuia pentru recuperarea prejudiciului în favoarea Locatorului.
    • 6.2.6 Activități interzise. Conducătorul auto a luat la cunoștință și este de acord:
  1. a) să nu utilizeze Autovehiculul pentru urmatoarele activități: taximetrie, car-sharing, rent-a-car, activități sportive și raliuri, transport de persoane și/sau bunuri peste sarcina maximă admisă conform specificațiilor tehnice ale producătorului, transport de mărfuri care necesită condiții speciale de transport sau autorizare, orice alte activități comerciale;
  2. b) să nu utilizeze Autovehiculul pentru transportul calătorilor în schimbul unei remunerații;
  3. c) să nu permită altui șofer să conducă Autovehiculul pe perioada închirierii;
  4. d) să nu aducă modificări Autovehiculului fără aprobarea prealabilă, expresă și scrisă a Locatorului;
  5. e) să nu constituie sarcini asupra Autovehiculului și să nu îl folosească ca garanție indiferent de scop, și în special în scopul garantării propriilor obligații sau obligațiilor altora către terți;
   • 6.2.7 Cheltuieli în legatură cu Autovehiculul. Conducătorul auto are obligația să suporte orice cheltuieli legate de combustibil, tichete de parcare, despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentelor Condiții Generale și ale Contractului de închiriere.
   • 6.2.8 Debitarea automată. Conducătorul auto a fost informat și este de acord ca Perpetoo să execute, prin intermediul serviciului de plăți online partener Netopia SRL (mobilpay.ro), debitarea automată de pe cardul bancar al Conducătorului auto în cazurile în care, după finalizarea perioadei de închiriere acesta nu realizează de bună voie, în termen de 3 zile, plata către Aplicație a diferențelor ce trebuie plătite în cazul prelungirii perioadei de închiriere sau a depășirii numărului de kilometri stabilit inițial, a amenzilor de trafic/parcare, altor taxe (de pod, de autostradă, traducere documente în cazul daunelor etc), sau la orice compensație pe care Conducătorul auto o poate datora Locatorului sau Perpetoo în baza Contractului de închiriere, a Anexei 1 la acesta și a prezentelor Condiții Generale.

   

  ARTICOLUL 7 - PREȚUL DE ÎNCHIRIERE

   • 7.1 Prețul de închiriere constă într-o taxă de utilizare a Autovehiculului calculată pe zi sau pe oră, cu un kilometraj maxim specificat inclus în preţul afişat.
   • 7.2 Pentru utilizarea cu ziua, Prețul de închiriere a Autovehiculului este stabilit în mod liber de către Locatorul Autovehiculului.
   • 7.3 Pentru utilizarea cu ora, Prețul de închiriere a Autovehiculului este stabilit în mod automat de către Aplicație în funcție de Prețul de închiriere cu ziua stabilit de către Locatorul Autovehiculului.
   • 7.4 Perpetoo își rezervă dreptul de a face recomandari Locatorului privind alegerea unui preț competitiv. Perpetoo își rezervă dreptul de a face automat oferte și reduceri promoționale în sprijinul Locatorilor și al Conducătorilor auto.
   • 7.5 La Prețul de închiriere se pot adauga costuri suplimentare, în situația în care Conducătorul auto solicită și Locatorul poate pune la dispoziție echipamente suplimentare, cum ar fi dar fără a se limita la scaun copil, cutie suspendată, etc.
   • 7.6 Prima de asigurare. Odată ce Prețul de închiriere a fost plătit, Perpetoo colectează, de asemenea, Primele de asigurare pentru Autovehiculul rezervat pentru a acoperi riscul asigurat în perioada asigurată conform condițiilor de asigurare. Asigurarea, care garantează acoperirea de risc a Autovehiculului în timpul utilizării, este pusă la dispoziție prin intermediul Perpetoo de către Asigurator. Detaliile legate de asigurarea Autovehiculului rezervat pot fi consultate în Aplicație și la Anexa 1 - Politica de asigurare în cazul unui accident, furt sau a altor daune aduse Autovehiculului, a prezentelor Condiții Generale.
   • 7.7 Franșiza. Odată ce Prețul de închiriere a fost plătit, Perpetoo colectează, de asemenea, și valoarea franșizei pentru Autotvehiculul rezervat. Aceasta valoare se va restitui Conducătorului Auto la finalizarea perioadei rezervate în condițiile prevăzute de asigurare. Dacă la finalizarea închirierii nu se constată nicio daună, întreaga valoare a franșizei va fi restituită de către Perpetoo Conducătorului auto. În situația producerii unei daune în cuantum ce depășește valoarea franșizei, acesta va fi transferată Locatorului de către Perpetoo, iar Asiguratorul va despăgubi restul sumei. În situația producerii unei daune în cuantum ce nu depășește valoarea franșizei, acesta va fi impărțită de către Perpetoo, conform documentelor justificative ale atelierului de reparații omologat RAR, către Locator și către Conducătorul auto. ATENȚIE! În momentul în care se efectuează returnarea franșizei/garanției de către Perpetoo, suma este trimisă către banca emitentă a cardului urmând ca banca să aloce suma în contul Conducătorului auto, într-un termen stabilit de aceasta. Alocarea sumei poate dura între 48 de ore și 30 zile, în funcție de banca emitentă a cardului. Termenul nu este controlat sau influențat de către Aplicația Perpetoo.

   

  ARTICOLUL 8 – PLĂȚI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PERPETOO

   • 8.1 Metode de plată. Perpetoo și Locatorul sunt de acord că toate plățile efectuate de către Conducătorul auto (inclusiv penalitățile contractuale, Primele de asigurare sau Franșiza) conform Contractului de închiriere și prezentelor Condiții Generale vor fi plătite direct către Perpetoo. Cu toate acestea, Perpetoo nu este destinatarul final al acestor sume. Perpetoo va plăti către Locator, fără întârzieri nejustificate, Pretul închirierii Autovehiculului minus Remunerația cuvenită lui Perpetoo, în maxim 5 zile după încheierea duratei de închiriere, predarea Autovehiculului și încărcarea în Aplicație de către Locator a copiei Anexei 1 a Contractului de ănchiriere, semnată atât de Locator cât și de Conducătorul auto. Penalitățile contractuale și despăgubirile pentru daune vor fi plătite fără întârziere în momentul în care acestea sunt creditate în contul Perpetoo.
   • 8.2 Remuneratie Pentru intermedierea efectuată în baza Contractului, Perpetoo are dreptul la o Remunerație din partea Locatorului, calculată prin aplicarea la Prețul închirierii stabilit de către Locator a unui procent stabilit de părți și acceptat de Locator în contul său de utilizator la categoria Condiții Speciale pentru închirierea Autovehiculelor prin Aplicația Perpetoo. Remunerația va fi reținută de Perpetoo din Prețul închirierii. Detaliile privind Remunerația vor fi disponibile pentru fiecare Locator în contul de Utilizator din Aplicația Perpetoo, sub denumirea Condiții Speciale pentru închirierea Autovehiculelor prin Aplicația Perpetoo, ca parte a Contractului nenumit dintre Perpetoo Drive SRL și Locator.
   • 8.3 Data scadentă a Remunerației. Remunerația către Perpetoo este scadentă imediat după realizarea plății Prețului de închiriere de către Conducătorul auto.
   • 8.4 Restricționarea/suspendarea furnizării Serviciului. Perpetoo își rezervă dreptul de a restricționa sau suspenda dreptul la furnizarea Serviciului fără notificare prealabilă, inclusiv făcând întreaga Aplicație inaccesibilă sau anulând contul de utilizator, în special dacă Perpetoo suspectează că Locatorul/Conducătorul auto acționează în mod ilegal sau că aceste Condiții Generale au fost încălcate sau în alte cazuri care dau naștere dreptului Perpetoo de a se retrage din Contract.
   • 8.5 De asemenea, Perpetoo are dreptul de a restricționa sau întrerupe furnizarea Serviciului pe o perioadă de timp necesară întreținerii sau reparației echipamentului, Aplicației sau a oricărui alt produs care este necesar pentru furnizarea Serviciului.
   • 8.6 Modificarea Aplicației. Perpetoo își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile Aplicației în orice moment, inclusiv prin a o face inaccesibilă, fără nicio compensație și fără o notificare prealabilă. Perpetoo va informa Utilizatorii despre aceste modificări prin publicarea acestora în Aplicație sau prin orice alte mijloace pe care Perpetoo le consideră adecvate. Utilizatorul nu este obligat să descarce Aplicația actualizată, însă Perpetoo nu poate garanta în acest caz funcționalitatea Serviciului.
   • 8.7 Comunicări de marketing. Aplicația poate include, de asemenea, comunicări de marketing care promovează produse sau servicii de la diverse entități, fapt pe care Conducătorul auto/Locatorul au luat la cunoștință și își exprimă acordul prin prezentele Condiții Generale. Perpetoo poate informa Conducătorul auto/Locatorul despre noile sale servicii pe întreaga durată a Contractului, pe baza prezentului consimțământ, care poate fi retras de către Conducătorul auto/Locator în orice moment în conformitate cu legea aplicabilă.
   • 8.8 Cesiunea drepturilor si obligațiilor. Perpetoo are dreptul de a cesiona oricând orice drepturi sau obligații care decurg din prezentele Condiții Generale sau din întregul Contract către o terță parte fără consimțământul Conducătorului auto/Locatorului.
   • 8.9 Monitorizarea Aplicației. Perpetoo are dreptul să utilizeze mijloace tehnice pentru a monitoriza Aplicația, astfel încât să poată păstra siguranța acesteia și să reacționeze la potențiale atacuri. Nu se înregistrează sau se salvează date specifice ale Utilizatorilor în acest mod, cu excepția datelor furnizate în timpul înregistrării și în conformitate cu aceste Condiții Generale si Anexa 3 - Politica de confidențialitate.

   

  ARTICOLUL 9 – ASIGURARE ȘI RĂSPUNDERE

   • 9.1 Serviciul Perpetoo include asigurarea fiecărui Autovehicul pe întreaga durată a Contractului de închiriere în baza căruia Autovehiculul este închiriat. Asigurarea va deveni efectivă din momentul predării Autovehiculului către Conducătorul auto de către Locator și este valabilă până la data la care acesta a fost rezervat prin intermediul Aplicației.
   • 9.2 Certificat de asigurare. Certificatul de asigurare include, pe lângă asigurarea Autovehiculului, și asigurarea generală de accidente pentru conducătorul auto și persoanele aflate în mașină. Gradul de asigurare este specificat în Certificatul de asigurare recepționat pe e-mail de către utilizatori în momentul confirmării plății și a rezervării. Conducătorul auto și Locatorul sunt obligați să se familiarizeze cu Certificatul de asigurare și condițiile acestuia.
   • 9.3 În caz de daune, Franșiza va fi fost platită de către Conducătorul auto, conform condițiilor de asigurare încă din momentul plății inițiale pentru confirmarea rezervării.
   • 9.4 Asigurarea este obligatorie și în mod automat încheiată fără formalități suplimentare în momentul în care se efectuează plata integrală a rezervării prin intermediul sistemului de plăți disponibil în Aplicație.
   • 9.5 Asigurarea încheiată în momentul rezervării Autovehiculului nu acoperă utilizatorii (Conducător auto și Locator) pentru daune petrecute în afara perioadei de închiriere, conform rezervării din Aplicație (de la ziua și ora de primire până la ziua și ora de predare, cu o marjă de siguranță acceptată de maxim 1 oră).
   • 9.6 Durata maximă a asigurării. Pot fi asigurate doar închirierile pe termen scurt. Astfel, nici un contract de utilizare nu va depăși 30 de zile consecutive. În cazul în care Conducătorul auto și Locatorul Autovehiculului sunt de acord să prelungească o rezervare care este deja în curs de desfășurare, la mai mult de 30 de zile, aceștia trebuie să incheie un nou Contract de închiriere prin intermediul Aplicației. Durata totală a unei serii de închirieri succesive nu poate depăși niciodată 3 luni fără ca Locatorul Autovehiculului să recâștige utilizarea completă a autovehiculului său. Nerespectarea acestor condiţii privind durata închirierii va conduce la pierderea automată a acoperirii de asigurare.
   • 9.7 Excluderi de la asigurare. În mod special, următoarele evenimente cu privire la utilizarea Autovehiculului sunt excluse din a fi asigurate, în conformitate cu Certificatul de asigurare recepționat: Pagube produse acelor părţi componente ale autovehiculului care erau avariate la încheierea asigurării, menţionate în Anexa 1 a Contractului de închiriere sau care reies din fotografiile efectuate de Utilizatori; daunele produse dacă Autovehiculul era condus sau acţionat, în momentul producerii accidentului, de către o persoană care nu posedă permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicule sau căreia permisul de conducere i-a fost suspendat, anulat sau reţinut în vederea anulării ori suspendării, fără a i se fi eliberat o autorizaţie provizorie de conducere sau dacă aceasta a expirat; utilizarea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise; utilizarea în conflict cu scopul stabilit de producător, utilizarea pe circuite de curse sau în orice cursă oficială sau neoficială, Autovehiculul care nu este operațional. ATENȚIE! Conform condițiilor de asigurare, autovehiculele cu vârsta mai mare de 7 ani nu sunt acoperite de asistență rutieră în caz de avarii tehnice. Deplasarea pe platformă și decontarea acesteia vor fi responsabilitatea Locatorului. Dacă dorește, Conducătorul auto poate duce Autovehiculul la un atelier auto în vederea remedierii avariei tehnice temporare. Dacă dorește, Conducătorul auto poate achita și contravaloarea remedierii tehnice. În acest caz va trebui să păstreze toate documentele justificative astfel încât să i se poată returna de către Locator sumele de bani plătite pentru transport și/sau remedierea avariei tehnice. Locatorul va fi răspunzător pentru restituirea către Conducătorul auto a cheltuielilor care nu sunt acoperite de asigurare (ex. cheltuielile cu platforma și/sau atelierul auto).
   • 9.8 Procedura în caz de producere a evenimentului este prezentată în Anexa 1 la prezentele Condiții Generale – Politica de asigurare în cazul unui accident, furt sau a altor daune aduse Autovehiculului.
   • 9.9 Răspunderea Conducătorului auto. Conducătorul auto va fi răspunzător pentru orice daune cauzate de utilizarea Autovehiculului, însemnând daunele care nu sunt acoperite de asigurare în temeiul Contractului de închiriere, inclusiv achitarea Franșizei. Conducătorul auto este obligat să acopere orice prejudiciu adus părții vătămate și să acopere orice fel de daune cauzate prin fapta sa prin utilizarea Autovehiculului.
   • 9.10 Limitarea răspunderii Perpetoo:
    • 9.10.1 Perpetoo Drive SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale și/sau legale de către Conducătorul auto sau de către Locator sau pentru daunele care vor apărea dacă Autovehiculul este utilizat în contradicție cu reglementările legale și/sau cu prezentele Condiții Generale.
    • 9.10.2 Perpetoo Drive SRL nu este răspunzătoare pentru faptele ilegale pe care le comite Conducătorul auto atunci când utilizează Autovehiculul și nici pentru comportamentul Locatorului/Conducătorului auto, neputând fi tras la răspundere pentru niciun fel de daună ce ar putea fi cauzat prin aceste fapte sau comportamente. Perpetoo Drive SRL nu poate fi obligată și nu are nicio răspundere cu privire la amenzile sau orice alte sume datorate pentru utilizarea necorespunzătoare a Autovehiculului, furtul Autovehicului sau orice alte prejudicii cauzate de Conducătorul auto/Locator prin faptele proprii și în legatură cu Contractul de închiriere.
    • 9.10.3 Perpetoo Drive SRL nu este responsabilă pentru calcularea și executarea obligațiilor fiscale ale Locatorului, iar plata oricăror taxe cu privire la Prețul închirierii este în totalitate responsabilitatea Locatorului.
    • 9.10.4 Perpetoo Drive SRL nu este responsabilă pentru conformarea Locatorului/Conducătorului auto la prevederile legale în vigoare, aceștia din urmă fiind obligați la achitarea tuturor prejudiciilor, amenzilor, taxelor ce ar putea fi solicitate ca urmare a încălcării de către ei a oricărei prevederi legale în vigoare.
    • 9.10.5 Perpetoo Drive SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru incorecta funcționare a Aplicatiei, a Serviciului, inclusiv a lipsei de disponibilitate a Autovehiculelor, a respingerii solicitărilor de rezervare din partea Locatorilor de Autovehicule sau pentru calificativele acordate între Utilizatori.
    • 9.10.6 Perpetoo nu acordă garanții privind Aplicația, Serviciul sau programul de recomandare. Utilizatorul este responsabil pentru alegerea sa de a utiliza Serviciul și Aplicația Perpetoo.
    • 9.10.7 Utilizatorul este de acord că Perpetoo nu este obligată să efectueze o verificare a Autovehiculelor listate spre utilizare de către Locatori ci face aceasta operațiune în mod aleatoriu. Perpetoo își rezervă dreptul de a verifica astfel de înregistrări, la propria discreție. Perpetoo realizează astfel de acțiuni de control pentru a oferi cele mai bune condiții de utilizare a Serviciului si a Aplicației.
    • 9.10.8 Perpetoo nu este responsabilă pentru controlarea documentelor de identitate ale Utilizatorilor sau existenţa şi valabilitatea permiselor de conducere. Utilizatorii trebuie să verifice identitatea cocontractantului lor, documentele Autovehiculului, permisul de conducere și mijlocul de plată electronic (card bancar) a Conducătorului auto în momentul în care Autovehiculul este preluat de acesta și să se asigure ca acestea sunt întocmai precum cele primite prin notificarea din Aplicație în momentul confirmării rezervării și consemnate în Anexa 1 a Contractului de închiriere.
    • 9.10.9 Perpetoo nu este responsabilă pentru verificarea informațiilor introduse de Utilizatori în listele și evaluările lor. Utilizatorul este considerat unicul autor al conținutului listelor și evaluărilor sale, iar întreaga responsabilitate îi aparține. Perpetoo nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de fals, informație inexactă sau eronată încărcată de un Utilizatori în Aplicație.
    • 9.10.10 În niciun caz, Perpetoo nu poate fi trasă la răspundere pentru daune directe sau indirecte care ar putea fi cauzate de website-ul, aplicaţiile mobile sau orice parte a Serviciului său pentru indisponibilitatea website-ului, a aplicaţiilor mobile sau a oricărei părți a Serviciului Perpetoo.
   • 9.11 Securitatea Aplicației. Utilizatorii au fost informați și acceptă că, în ciuda faptului că Perpetoo Drive SRL a depus eforturi maxime pentru a-și asigura securitatea, comunicarea prin rețeaua de internet poate să nu fie sigură, iar datele transferate pot fi piratate sau pierdute. Utilizatorii au fost informați și acceptă că, în timpul utilizării Serviciului sau a altor servicii on-line, pot exista anumite aplicații prin care orice terță persoană poate obține accesul la dispozitivul mobil al acestora. Perpetoo Drive SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune apărute sau legate în alt mod cu privire la acest acces al terților la dispozitivul mobil al Utilizatorilor. Numai Conducătorul auto/Locatorul va fi responsabil pentru siguranța propriului dispozitiv împotriva atacurilor neautorizate.

   

  ARTICOLUL 10 – LITIGII ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

   • 10.1 În cazul unui litigiu privind interpretarea sau executarea prezentelor Condiții Generale, a Contractului, a Contractului de închiriere și a Anexei 1 a acestuia, părțile se angajează să caute o soluție amiabilă. În cazul nesoluționării pe cale amiabilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti competente și potrivit legislației române.
   • 10.2 În cazul în care i se va solicita de către o autoritate competentă sau de către Utilizatori, Perpetoo Drive SRL poate ajuta la rezolvarea eventualelor litigii apărute între Locator și Conducătorul auto. În acest scop, Conducătorul auto și Locatorul sunt de acord că toate datele salvate în Aplicație pot fi utilizate pentru rezolvarea litigiilor.
   • 10.3 Aceste Condiții Generale, Contractul, Contractul de închiriere și Anexa 1 a acestuia, precum și toate relațiile legate de acestea vor fi guvernate de legea română.

   

  ARTICOLUL 11 – MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE

   • 11.1 Perpetoo își rezervă dreptul de a modifica și actualiza prezentele Condiții Generale și este obligată să informeze Utilizatorii prin intermediul Aplicației sau în orice altă manieră adecvată cu privire la orice modificare a acestor Condiții Generale cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea lor în vigoare. Noua versiune a acestor Condiții Generale va fi disponibilă în Aplicație.
   • 11.2 Utilizatorii pot aduce obiecții la noua versiune a Condițiilor Generale în termen de 30 de zile de la primirea notificării de modificare. După această perioadă, toate modificările vor fi considerate ca fiind acceptate. Dacă un Utilizator nu acceptă noile Condiții Generale, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat utilizarea Aplicației și a Serviciului. Versiunea modificată sau actualizată a Condițiilor Generale anulează și înlocuiește toate versiunile anterioare.

   

  ARTICOLUL 12 – PREVEDERI FINALE

   • 12.1 Formularea actuală a acestor Condiții Generale este disponibilă în Aplicația Perpetoo.
   • 12.2 În cazul în care o prevedere a prezentelor Condiții Generale este declarată nevalabilă, nulă sau inaplicabilă, o astfel de prevedere va fi considerată a fi reformulată în așa fel încât să reflecte cât mai mult posibil intențiile inițiale ale părților în conformitate cu legea aplicabilă. Dispozițiile rămase rămân în vigoare și își vor produce efectele.
   • 12.3 În caz de conflict între modul de redactare a Anexelor la prezentele Condiții Generale, prezentele Condiții Generale, Contractul de închiriere și Anexa 1 a acestuia, se vor aplica urmatoarele documente în urmatoarea ordine: (i) prevederile din Anexele la Condiții; (ii) aceste Condiții Generale și (iii) Contractul de închiriere și Anexa 1. În caz de conflict între modul de redactare a acestor Condiții Generale și Certificatul de Asigurare, Certificatul de Asigurare va prevala asupra oricăror prevederi din aceste Condiții Generale.
   • 12.4 Utilizatorul poate contacta Perpetoo la secțiunea Contact din Aplicație. În situații speciale o poate face prin telefon la 0753 02 02 82 sau prin e-mail la adresa contact@perpetoo.com.
   • 12.5 Utilizatorul poate contacta UNIQA Asigurări, în cazul nefericit al unui accident pe perioada desfășurării închirierii, la telefon 0374 40 04 00 pentru avizarea daunei; în cazul în care Autovehiculul nu este deplasabil se poate solicita serviciul de asistență rutieră la numerele de telefon 021 20 19 062 sau 031 73 09 962. Serviciul este disponibil 24/7.
   • 12.6 Conducătorul auto și Locatorul declară că s-au familiarizat cu toate Condițiile Generale, le-au înțeles și le-au confirmat prin încheierea Contractului, a Contractului de închiriere și a Anexei 1 aferentă acestuia din urmă.
    • 12.7 Următoarele sunt parte integrantă a acestor Condiții Generale:

  Șofer

  Toate mașinile Perpetoo ​​au aceeași pasiune: călătoresc. Închiriză auto acum!

  Închiriază

  Proprietar

  Se adună praful pe mașina ta?
  Pune-ți mașina la treabă și câștigă bani ușor!

  Listează